جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Statistical Data Analysis Using R

  تولید کننده: Udemy
  آمار توصیفی و استنباطی، تجسم داده ها، آزمون فرضیه و توزیع احتمال را در این ویدئو بیاموزید
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش8 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود1.7 گیگا بایت
  مدرسSyed Mohiuddin

  پیش نیازها:

   دانش قبلی یا سوابق فنی لازم نیست.

  این دوره برای چه کسی است؟

  فرد مبتدی که می خواهد R را برای آمار و تجزیه و تحلیل داده ها اعمال کند

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


  –Introduction


  Introduction
  Preview
  Population Vs Sample
  Preview
  Statistics Introduction
  Preview

  –Basic R Programming Fundamentals


  Installing R on Windows

  Installing RStudio & Look around RStudio Interface
  Preview
  First R Program & Basic Mathematical Operations
  Preview
  Data Types & Variables

  Relational & Logical Operators


  –Vectors, Matrices, Lists and Dataframes


  Creating Vectors
  Preview
  Logical Vectors

  Factors

  Creating Matrices & diag Function

  Creating Lists

  What are Data Frames

  Creating Data Frames

  Subseting Data Frame

  Import Data from Text & CSV Files

  Missing Data in Data Frames


  –Data Handling using dplyr Package


  dplyr Package

  dplyr select() - Select Columns of Data Frame
  Preview
  dplyr filter() - Extract Rows from Data Frame

  dplyr arrange - Sort or Reorder rows of Data Frame

  dplyr rename() - Renaming Columns of Data Frame

  dplyr mutate() - Mutate Data Frames

  dplyrgroup_by() - Generate Summary Statistics

  dplyr %% - Pipeline Operator


  –Data Visualization in R


  Bar Plots

  Histograms

  Scatter & Line Plots

  Box Plots

  Multiple Plots in a Layout


  –Qualitative and Quantitative Data


  Qualitative Data

  Visualizing Qualitative Data

  Quantitative Data

  Visualizing Quantitative Data

  Visualizing Stock Price Quantitative Data
  Preview

  –Descriptive Statistics


  Min, Max, Sum, Prod and Sort functions on Quantitative Data

  Mean or Arithmetic Mean

  Geometric Mean

  Applications of Geometric Mean

  Harmonic Mean

  Median and Mode

  Outliers

  Quartiles and Quantiles

  Variance and Standard Deviation

  Stock Price Data - Variance and Standard Deviation

  Correlation and Covariance

  Stock Price Data - Correlation and Covariance


  –Bivariate and Multivariate Data


  Bivariate Qualitative Data
  Preview
  Bivariate Quantitative Data

  Multivariate Data


  –Probability Distributions


  Probability Distribution

  Uniform Distribution

  Normal Distribution


  –Inferential Statistics - Hypothesis Testing


  p-value - Statistical Hypothesis

  Degrees of Freedom

  Confidence Interval

  Hypothesis Testing

  Chi-squared test


  –More on - R Programming Fundamentals

  Sequences Operator
  Preview
  Replicate Function

  Conditional Control Statements
  Preview
  Loops or Iterative Statements
  Preview
  Functions


  –More on - Vectors

  Subsetting Vectors

  Vector Matching Operator & Methods

  Vector Arithmetic & Mathematical Functions

  Vector - Implicit & Explicit Coercion


  –More on - Matrix and Lists

  Matrix - Naming & Binding Rows-Columns

  Subsetting Matrix

  Matrix Operations & Functions

  Subsetting List

  List - Naming, Subset Operator & Concatenation


  –More on - Data Frames

  Data Frame subset() function

  Data Frame rbind() and cbind()

  Data Frame edit() function


  –More on - Data Import and Export

  Import Data from RDS Files

  Import Data from Internet

  Exporting Data to CSV Files

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام