جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy React Testing with Jest and Enzyme

  تولید کننده: Udemy
  React ، Redux ، Hooks و Context Code و تست توسعه محور را بهبود بخشید
  4,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش12 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود2.5 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • با JavaScript و React / Redux آشنا باشید (Redux اختیاری است و فقط در نیمه دوم دوره استفاده می شود)

  • این دوره برای چه کسی است؟
  • برنامه نویسان علاقه مند به بهبود برنامه های React خود

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  • 1 Welcome_and_Introduction
   2 Versions_Used_in_this_Course
   3 TDD-_What_and_Why
   4 create-react-app
   5 Setting_up_Jest_without_create-react-app
   6 Demo_of_Jest_Watch_Mode
   7 More_about_Jest_Watch_Mode,_Test_Files_and_Tests
   8 Enzyme_Introduction_and_Setup
   9 Using_Enzyme_in_a_Test
   10 Types_of_Tests
   11 Test_Behavior,_not_Implementation
   12 Snapshot_Testing_
   13 Demo_and_Start_Click_Counter_App
   14 Set_up_Enzyme_and_Write_Tests
   15 Test_Component_Rendering
   16 More_data-test_Attribute_Tests
   17 DRY_Refactor
   18 Test_Initial_State
   19 Test_Button_Click
   20 Acceptance_Testing_and_Review
   21 Click_Counter_Challenges
   22 Jotto_App_Demo
   23 Jotto_App_Planning
   24 Jotto_App_Plan_of_Attack
   25 Set_up_Jotto_App_and_Congrats_Component
   26 Congrats_Component_Test_Setup
   27 Congrats_Tests_and_the_.text()_Method
   28 Code_the_Congrats_Component
   29 PropTypes_Testing
   30 Code_PropTypes_and_Update_Tests
   31 Default_Props_in_setup()
   32 Move_Enzyme_Configuration_to_setupTests.js
   33 Configure_Jest_Setup_for_non-create-react-app
   34 Summary_of_Abstractions
   35 Playing_the_Long_Game
   36 Set_up_GuessedWords_Component_and_Tests
   37 GuessedWords_PropTypes_and_setup()
   38 Use_`describe`_for_Context
   39 Write_Tests_and_beforeEach_for_no_words_guessed
   40 Code_for_no_words_guessed
   41 Tests_for_nonzero_guessed_words
   42 Code_for_nonzero_guessed_words
   43 Manual_Acceptance_Testing
   44 Bootstrap_Styling
   45 Review_of_Jotto_Redux_State_Plan
   46 Set_up_Redux
   47 Success_State_Planning
   48 `CORRECT_GUESS`_action_creator
   49 `successReducer`_Tests
   50 `successReducer`_Code
   51 Tradeoffs_to_Unit_Testing_Action_Creators__Reducers
   52 Set_Up_Connected_Component_Tests
   53 Input_Component_Test_Organization
   54 Start_setup_Function_for_Input_Component
   55 `storeFactory`_Test_Helper
   56 Enzyme_`.dive()`_method
   57 Summary_of_Connected_Component_Setup_and_Choices
   58 Input_Tests_and_Code_for_success=false
   59 Quiz!_Write_Input_Tests_and_Code_for_success=true
   60 Simple_Redux_Summary
   61 Other_Pieces_of_State
   62 `guessedWords`_Planning
   63 Redux_Thunk-_What_and_Why
   64 Installing_Redux_Thunk
   65 `getLetterMatchCount`_Helper_Function
   66 Thunk_Test_Planning
   67 Set_up_`guessWords`_Tests
   68 First_Thunk_Test
   69 Add_`secretWordReducer`
   70 Remaining_Tests
   71 Write_Reducer_and_Action_Creator
   72 Thunk_Integration_Testing_Summary
   73 `secretWord`_Plan
   74 `moxios`-_Why_and_How
   75 Set_up_`secretWord`_Action_Creator_and_Tests
   76 Testing_Asynchronous_Action_Creators
   77 Write_`getSecretWord`_tests
   78 Write_`secretWord`_Action_Creator_and_Reducer
   79 Summary-_Asynchronous_Action_Creators_and_`moxios`
   80 Testing_Props_and_Action_Creator_Calls
   81 Testing_Redux_Props
   82 Input_Redux_Props
   83 Quiz!_App_Redux_Props
   84 Approach_to_Testing_Action_Creator_Calls
   85 `getSecretWord`_call_on_App_Mount
   86 Quiz!_Tests_for_`guessWord`_on_Input_Submit_Click
   87 Create_Input_ref
   88 Write_test_for_`guessWord`_Argument
   89 Write_`guessWord`_Call_with_Argument
   90 Clear_Input_Box_on_Submit
   91 Demo_of_Completed_App
   92 Jotto_Challenges
   Materials.zip

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام