جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Python 3 in 1 Basics, Advanced and Django

  تولید کننده: Udemy
  اگر می خواهید پایتون پایه، پایتون پیشرفته و جنگو را با جزئیات بیشتر بیاموزید، این ویدئودوره ای است که باید در آن شرکت کنید.
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش20 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود2.5 گیگابایت

  پیش نیازها:

  این دوره پایتون را از ابتدا پوشش می دهد. برای شروع فقط دسترسی به رایانه با اتصال اینترنت کافی است.

  این دوره برای چه کسی است؟

  • مبتدیانی که قبلاً هرگز برنامه نویسی نکرده اند.

  • برنامه نویسانی در حال تغییر زبان به پایتون هستند.

  • برنامه نویسان پایتون متوسط که می خواهند مهارت های خود را بالا ببرند!

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم:

  Python Basics : Introduction
  • Introduction to Python
  • Let's Begin Python
  Python Basics : Examples of Python in Real Life
  • Big Companies Using Python

  Python Basics : What is Python in a Nutshell
  • Is Python a Scripting Language?

  Python Basics : Getting Started with Installation and Setup
  • 4.1 Installation of Python
  • 4.2 Python with Eclipse

  Python Basics : Running Your First Python Code
  • 5.1 How Python Runs the Program

  Python Basics : General Terms
  • 6.1 General Terms used in Python

  Python Basics : Programming Terms
  • 7.1.1 Programming Terms Part 1
  • 7.1.2 Programming Terms Part 2

  Python Basics : Builtin Types Number and String
  • 8.1 Built-in Types
  • 8.2 Number Built-in Type
  • 8.3.1 String Built-in Type Part 1
  • 8.3.2 String Built-in Type Part 2

  Python Basics : Builtin Type - List
  • 8.4.1 List Built-in Type Part 1
  • 8.4.2 List Built-in Type Part 2
  • 8.4.2 List Built-in Type Part 3

  Python Basics : Builtin Type - Tuple
  • 8.5.1 Tuples Bulit-in Part 1
  • 8.5.1 Tuples Built-in Part 2
  • 8.5.2 Tuples Built-in Part 1
  • 8.5.2 Tuples Built-in Part 2

  Python Basics : Builtin Type - Dictionary
  • 8.6.1 Dictionary Built-in Type Part 1
  • 8.6.2 Dictionary Built-in Type Part 2
  • 8.6.3 Dictionary Built-in Type Part 3

  Python Basics : Looping
  • 9.1 Assignment Logic and Augmented Assignment
  • 9.2.1 Condition
  • 9.2.2 Condition Part 2
  • 9.3.1 Looping Concepts
  • 9.3.2 Looping Part 1
  • 9.3.2 Looping Part 2 (Matrix)

  Python Basics : Functions
  • 10.1 Function Introduction
  • 10.2 What are Local and Global Variable
  • 10.3 Functions : Local and Global Variables
  • 10.4 Function Arbitrary scope nesting
  • 10.5 Function arguments with test unit
  • 10.6 Functions: Lambda Part 1
  • 10.6 Functions: Lambda Part 2
  • 11.1 File Handling
  • 11.2 File Handling : Save User Input
  • 11.3 File Handling : Find All Directory and Files in System

  Python Basics : Introduction to OOPS
  • 12.1 Introduction to OOPS
  • 12.2 Deep Dive Class with Point and Circle
  • 12.3 Relation Between Two Objects
  • 12.4 Copy and Deep Copy of Objects
  • 12.5 Types of Variables in OOPS
  • 12.6 Types of Methods in OOPS
  • 12.7.1 Encapsulation Setter and Getter
  • 12.7.2 Setting Properties on Public Variable
  • 12.8.2 Overloading and Overriding
  • 12.8.3.1 Multiple Inheritance Part 1
  • 12.8.3.2 Multiple Inheritance Part 2

  Python Basics : Exceptions
  • 15.4 Dunder Methods
  • 13. Modules and Packages
  • 14.1 Basics of Exceptions try except Clause
  • 14.2 Except else and Finally Clause
  • 14.3 Create Your Own Exception

  Python Basics : Final Project - Create Your Own Notepad
  • 15.1 Desktop App Installation
  • 15.2.1 Desktop App Basics : Part 1
  • 15.2.2 Desktop App Basics - Part 2
  • All Development Codes
  • 15.3 Create Your Own Text editor using WxPython
  Advanced python : Introduction to Set
  • Introduction to Set
  • Introduction to Set - Creating Blank Set
  • Set Operations
  • Map and Zip Functions
  • Advanced Function Filter and Reduce

  Advanced python : Comprehensions
  • List Comprehensions
  • Set and Dictionary Comprehensions
  • Introduction to Set

  Advanced python : Iterators and Generators2
  • Iterators Vs Generators Part 1
  • Iterators Vs Generators Part 2

  Advanced Python : Decorators
  • Decorators Basics
  • Function as Decorators
  • Class as Decorators

  Advanced Python Context Manager
  • Context Managers

  Advanced Python Monkey Patching
  • Monkey Patching
  • Singleton

  Advanced Python File Handling
  • File Handling work with txt files
  • Work with Doc Files
  • File Handling work Excelsheet

  Advanced Python Regular Expressions
  • Regular Expressions Basics
  • Advance Regular Expressions

  Advanced Python : SQL Database
  • Work with SQlite DB and Python
  • Create login Functionality with Posgresql and Python

  Advanced Python : Final Project - Ping-Pong Game
  • Ping Pong Game Demo
  • Ping Pong MyBall and Mypaddle Class
  • Ping Pong Coding - Part 1
  • Ping Pong Coding - Part 2

  Advanced Python : Bonus Lectures - Introduction to OOPS
  • Intro to OOPS
  • Deep dive class with point and circle
  • Relation between two object
  • Copy deep copy of object concept
  • Types of Variable in OOPS
  • Types of Methods in OOPS
  • Encapsulation Setter and Getter
  • Setting properties on public variable
  • Inheritance Basics
  • Overloading and Overriding
  • Multiple Inheritance: Part 1
  • Multiple Inheritance: Part 2
  • Dunder Methods

  Advanced Python Modules and Packages
  • Modules and Packages
  • Basics of Exceptions try except clause
  • Exception else and Finally Clause
  • Create your own Exception

  Django Introduction
  • What is Django
  • Who uses Django
  • Installation of Django and postgresql database

  Django cmd or Terminal
  • Create Django project using cmd or terminal
  • Django with Eclipse

  Django Create an App
  • Create app in project and follow request response model
  • Work with URL view and module

  Django HTML and CSS
  • Work with templates using html files
  • Work with three diff templates using render

  Django Jinja2 Templates
  • Basics of Jinja2 Template
  • Advance Syntax of Jinja 2 Template
  • Add Static Files images CSS with Applications
  • Manage front end in professional way

  Django Working with Database lectures • min
  • Add superuser and db with SQlite
  • Add postgresqldb and superuser with app
  Django Bootstrap lecture • min
  • Add Navigation bar with Bootstrap

  Django CRUD Application lectures • min
  • Create Custom Model in module
  • Register Class for Admin
  • Insert data into db with custom front end
  • Retrieve Data from Database
  • Delete Multiple Values at a time
  • Verify all functionality in Single Frame

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام