جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Oracle PL/SQL Fundamentals vol. I & II

  تولید کننده: Udemy
  معرفی کامل زبان برنامه نویسی بانک اطلاعاتی PL / SQL
  12,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش20 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود7.5 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • آشنایی با بانک اطلاعاتی و اصول برنامه نویسی

   

  این دوره برای چه کسی است؟

  • طراحان برنامه و توسعه دهندگان
  • مدیران پایگاه داده
  • کاربران تجاری و کاربران نهایی ارشد غیر فنی

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Oracle 11g PL/SQL Fundamentals I

  Introduction

  Course Setup

  Selecting the Appropriate Database Tool

  Understanding PL/SQL

  PL/SQL Blocks

  Working with SQL Plus

  DECLARE Clause Objects

  PL/SQL Available Data Types

  Declaring Simple Data Types and Assignments

  Declaring Complex Data Types and Assignments

  Declaring Complex RowTypes and Assignments

  Declaring Complex Tables

  Declaring Complex Records

  Creating and Declaring User-Defined Types


  What Can Be Included in the BEGIN Clause

  Working with CHAR and VARCHAR2 Variables

  Handling String Literals

  Working with Numeric Variables

  Working with Date Variables

  Assigning and Using Boolean Variables

  Using Comparison Operators

  Using SQL Functions

  SQL DML within PL/SQL

  Using SELECT

  Exceptions and Embedded SQL

  Using Sequences

  Logic Control and Branching

  Using GOTO


  Working with LOOPS

  Creating and Using the Indefinite Loop

  Creating and Using the Conditional Loop

  Using Nested Loops

  Using the If-Then-Else

  Using the CASE Statement

  What Are the Types of Exceptions

  Trapping Exceptions

  Identify Exception Details

  Creating User-Defined Exceptions

  Using SQLCODE and SQLERRM Objects

  Understand the Implicit Cursor

  Creating User-Defined Events

  Understanding the Concept and Purpose of Explicit Cursors

  Learn about Cursor Attributes

  Using the Continue Statement

  Working with Updateable Cursors

  Creating and Using Cursor Parameters

  FOR...LOOP Cursors

  Understanding Nested Blocks

  Difference between Global vs Local Objects and Exceptions

  Subprograms: How They Differ from Nested Blocks

  Conclusion  Oracle 11g PL/SQL Fundamentals II

  Introduction

  Install Oracle XE

  SQL Developer Installation

  Workstation Setup

  Introducing the Database Program Unit

  Creating Stored Procedures and Functions

  Understanding the Parameter Specification

  Executing Procedures and Functions

  Calling Functions from within SQL

  Handling Compilation Errors


  Recompiling and Dropping Programs

  Data Dictionary Storage

  Managing Dependencies

  Tracking Dependencies

  Using the Dependency Tracking Utility

  What Is a Package?

  Creating a Package

  Package Definition Information

  Advanced Programming Techniques

  Using Persistent Global Objects

  Including Initialization Logic

  Object Oriented Support within Packages

  Package Maintenance

  Learning to Use Cursor Variables

  Weak Cursor Definitions

  REFCURSOR Cursor Definition

  Using Cursor Expression

  Using the DBMS OUTPUT() Package

  Using the UTL FILE() Package

  Understanding the Database Trigger

  Statement-Level Triggers

  Row-Level Triggers

  Row Level Trigger Example 1

  Row Level Trigger Example 2

  Row Level Trigger Example 3

  Working with the INSTEAD OF Trigger

  Using Triggers within an Application

  Using the CALL Statement

  Trigger Maintenance Tasks

  Work with Multiple Triggers for a Single Table

  Handling Mutating Table Issues

  Using the Compound Trigger

  What Is a System Event Trigger

  Defining Scope

  Identifying Available System Events

  Conclusion

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام