جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy - MERN Stack Master Course - Building your own Instagram

  تولید کننده: Udemy
  در این دوره ما در حال ساخت وب سایت FULL FLEDGED INSTAGRAM خواهیم بود و همچنین ساخت این سایت با هم بسیار سرگرم کننده خواهد بود.
  6,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش10 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود6 گیگابایت
  مدرسMukesh Phulwani

  پیش نیازها:

  مبانی React & Node js

  این دوره برای چه کسی است؟

  • کسی که می خواهد توسعه دهنده کامل MERN شود

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Introduction

  • App Overview

  • Complete Code used in this course

  Creating Node js API for Authentication

  • Hello world in node js

  • what are middleware in node js

  • setting up mongodb on atlas

  • Creating User Schema

  • getting data is request body

  • posting data to database

  • hashing passwords

  • Creating Signin route

  • using jwt

  • creating middleware to verify token

  Node js API for posts

  • creating post schema and post route

  • View all posts route

  • Posts created by me route

  Implementing Authentication, Posts, Profile page on client side using React js

  • Creating React project and adding Routing

  • Creating SignIn & Signup page UI

  • Profile page UI

  • Home Page UI

  • Create post page UI

  • User Signup by posting data

  • User Signin

  • Uploding Images to cloudinary

  • Saving token in localstorage & solving errors

  • Adding Context API

  • Changing Navigation links after Signin and Signout

  • Fetching posts and showing that on Home page

  • Implementing Logout

  • Showing details of logged in user in profile page

  Like and Unlike Post

  • Node js API for like and unlike Post

  • Implementing like & unlike post on client side

  Comments on post
  Node js API for commenting on Post

  • Implementing comment in client side

  • delete post

  Implementing profile page for other users
  • Node API to see profile page of other users

  • Implementing Profile page of other users on client side

  Adding follow & unfollow user feature
  Node API for follow and unfollow user

  • Implementing follow user in React

  • Solving issues and unfollow user

  • Updating follow unfollow of logged in user

  • Node js API to list the posts created by my following

  • See posts of my followings on client side

  Adding profile pic & Deploy

  • Adding upload profile pic option while signup

  • Updating profile picture

  • saving update pic in database

  • Deploy to heroku

  Adding Forgot & Reset password

  • Sending email using sendgrid & nodemailer

  • Sending reset password link in email

  • Create New password & save it in database

  Showing Latest Post on top

  • Showing latest post on top

  Search users Feature

  • Search users client side

  • search users back-end

  • Deploying changes

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام