جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Django Core A Reference Guide to Core Django Concepts

  تولید کننده: Udemy
  در مفاهیم اصلی قدرت Django framework که در پایتون نوشته شده است ، غرق شوید. استفاده از Django 1.10 با پایتون 3
  4,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش18 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود3.5 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • Django 1.8 و بالاتر را امتحان کنید (البته پیشنهاد می شود Django 1.9 را نیز امتحان کنید)
  • دانش پایتون یک امتیاز اضافی خواهد بود

   

  این دوره برای چه کسی است؟

  • موارد مورد نیاز عبارتند از Python 2.7 یا 3.3 و Django 1.8 و بالاتر
  • ما در این دوره از پایتون 3 و Django 1.10 استفاده می کنیم
  • هرکسی که به دنبال یادگیری اطلاعات بیشتر در مورد Django  است
  • هر دانشجویی که به دنبال ساخت برنامه های کاربردی وب قدرتمند است
  • کاربران پایتون
  • مبتدیان Django با تجربه

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Introduction

  Installation & Recommended Setup

  How to use this course

  Django Views

  Install & First View

  Http Response & Http Response Redirect

  CRUD & Views

  Template Rendering

  Understanding Context

  User Context & Login Required Decorator

  Detail View

  Create View

  Update View

  Delete View

  Combining Crud in View

  Search in List View & Q Lookups

  Thank you and next steps

  Django Models Unleashed

  Documentation & Version

  Start Blank Project

  App, First Model, & Makemigrations

  Boolean Field, Null, & Default Values

  CharField & TextField

  Render Model in Admin

  Django Field Choices

  Object Unicode Name

  Built-in Validation

  Custom Field Validation

  Overriding the Save Method

  Using Signals with Models

  Error Messages & Help Text

  Timestamp & DateTimeField

  Instance Methods & Properties

  Model Managers

  Custom QuerySet Methods

  Models in the Python Shell

  Thank you!

  Understanding Class Based Views

  Welcome

  Requirements & Recommendations

  Intro & Template View

  Customize Template View

  Base View and Mixins


  Login Required Decorator & Custom Mixin

  DetailView

  ListView

  CreateView

  UpdateView

  Delete View

  Handling Exceptions with Objects

  Django Messages in a CBV

  Using a FormMixin in a CBV

  Next Steps

  Forms & Formsets

  Requirements & Suggestions

  Basic Overview

  An HTML Form

  Your First Django Form
  Render the Form

  Form Fields

  Collecting Data via HTML Form

  Collecting Data via Django Form

  Basic Form Validation

  Initial Form Data

  Form Field Label & Widgets

  Model Form

  Override the Save Method in Model Form

  Adjusting Model Form Data in a View

  Custom Error Messages

  Rendering Form Errors in a View

  Rendering Fields Manually within a Template

  Reusable Form Template Snippet

  Django Formsets

  Model Formsets

  ModelForm and QuerySets in Model Formsets

  Dynamic New Form in Formsets with jQuery

  Next Steps

  Django Templates

  Setup Project

  Template Filters

  For Loops & Cycle

  Inheritance

  Include with Variables

  Override App Templates

  Thank you and next steps

  Django Translation

  Setup gettext using Homebrew

  Translate a String in a View

  Manually Activate Translation by Language

  Django Translation in Template

  Django User Model Unleashed

  Requirements

  Extend User Model

  Custom User Model

  Extending the Custom User Model

  Register User

  User Login & Authentication

  User Logout

  User Login with Username or Email

  Inactive User

  Activation Keys

  Thank you and next steps


  Django Tests Unleashed

  Requirements

  Setup Project

  Model Tests

  Form Tests

  View Tests

  Authenticating Users Tests

  CRUD Test in Django Rest Framework

  Thank you and next steps

  Deployment

  Deployment Introduction

  Linode Part

  Linode Part

  Digital Ocean | Setup
  Digital Ocean | Local Django Project

  Digital Ocean | Debian + Apache + Django

  Digital Ocean | Local to Live

  Webfaction | Setup

  Webfaction | Local Django Project

  Webfaction | Local to Live

  Heroku | Login to Heroku

  Local Django Project

  Setup Git for your Project

  Create Heroku App

  Production Settings & Static Files

  Custom Domain & Go Live

  Django Foreign Keys Unleashed

  Welcome to Foreign Keys Unleashed


  First Foreign Key Relation

  Relations in the Shell

  More Foreign Keys

  ManyToMany Field

  One to One Field

  On Delete

  Limit Choices To

  Search & Change Foreign Key Field in Admin

  Save Request User to Model in Admin

  Model Admin Method for User Foreign Key

  Related Name in Foreign Key

  Time & Tasks | A Guide to Connecting Django, Celery, + Redis

  What is Time & Tasks?

  Download Redis

  Install Celery & Redis in Virtualenv

  Celery Module

  Create a Django App

  Defer Tasks with Celery

  Scheduled Tasks

  Celery & Redis on Heroku

  Django Hosts

  Welcome

  Setup & Test Domains Locally

  Initial Setup

  Routing Subdomain Names

  Default Subdomain Redirects

  Django Hosts Reverse

  Django Hosts within an App

  Build URLs with Template Tags
  Setting the Request Subdomain

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام