جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Angular (Angular 2+) & NodeJS -The MEAN Stack Guide

  تولید کننده: Udemy
  راهنمای عملی برنامه های وب پیشرونده Angular 8 PWA
  12,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش12 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود1.5 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • مفاهیم پشت و پیرامون NodeJS ، Express و MongoDB (با Mongoose) در این دوره تجدید می شوند ، اما با توجه به اینکه این دوره بر ارتباط این فناوری ها با Angular متمرکز است ، دانش بنیادی در مورد آنها به شدت توصیه می شود.
  • توصیه می شود دانش Angular در سطح مبتدی داشته باشید ، اگرچه این دوره یک طراوت دقیق ارائه می دهد و مفاهیم اصلی مورد استفاده در جزئیات را توضیح می دهد.
  • HTML ، CSS و دانش پایه JavaScript در طول این دوره فرض شده است
  • هیچ دانش پیشرفته یا تخصصی در مورد هر یک از این موضوعات لازم نیست

   این دوره برای چه کسی است؟
  • این دوره برای همه افراد علاقه مند است که دانش موجود Angular و NodeJS را به مرحله اجرا درآورند
  • اگر با اصول اولیه Angular و NodeJS آشنا باشید ، این دوره راهنمایی مفصلی در مورد نحوه اتصال هر دو فناوری ارائه می دهد
  • همه علاقه مندان به ساختن یک برنامه مدرن و کامل
  • دانش آموزانی که می خواهند با مهارت های NodeJS و Angular خود تمرین کنند ، فرصتی عالی برای این کار پیدا می کنند

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Course content
  Expand all 148 lectures

  Getting Started

  Introduction

  What is MEAN?

  What is a Single Page Application (SPA)?

  How Does the MEAN Stack Work?

  MUST READ: Angular CLI - Latest Version

  Installing Node & the Angular CLI

  Installing our IDE

  Exploring the Project Structure

  Course Outline

  How To Get The Most Out Of This Course

  Section Resources

  The Angular Frontend - Understanding the Basics

  Module Introduction

  Understanding the Folder Structure

  Understanding Angular Components

  Adding our First Component

  Listening to Events

  Outputting Content

  Getting User Input

  Installing Angular Material

  Adding a Toolbar

  Outputting Posts

  Diving Into Structural Directives

  Creating Posts with Property & Event Binding

  Creating a Post Model

  Adding Forms

  Getting Posts from Post-Create to Post-List

  Calling GET Post

  More About Observables

  Working on our Form

  Section Resources

  Adding NodeJS to our Project

  Module Introduction

  Connecting Node & Angular - Theory

  What is a RESTful API?

  Adding the Node Backend

  Adding the Express Framework

  Improving the server.js Code

  Fetching Initial Posts

  Using the Angular HTTP Client

  Understanding CORS

  Adding the POST Backend Point

  Adding Angular

  Section Resources

  Working with MongoDB

  Module Introduction

  What is MongoDB?

  Comparing SQL & NoSQL

  Connecting Angular to a Database

  Setting Up MongoDB

  Using MongoDB Atlas & IP Whitelist

  Adding Mongoose

  Understanding Mongoose Schemas & Models

  Creating a POST Instance

  Connecting our Node Express App to MongoDB

  Storing Data in a Database

  Fetching Data From a Database

  Transforming Response Data

  Deleting Documents

  Updating the Frontend after Deleting Posts

  Adding Posts with an ID

  Section Resources

  Enhancing the App

  Module Introduction

  Adding Routing

  Styling Links

  Client Side vs Server Side Routing

  Possible Error

  Creating the "edit" Form

  Finishing the Edit Feature

  Updating Posts on the Server

  Re-Organizing Backend Routes

  Adding Loading Spinners

  Section Resources

  Adding Image Uploads to our App

  Module Introduction

  Adding the File Input Button

  Converting the Form from a Template Driven to a Reactive Approach

  Adding Image Controls to Store the Image

  Adding an Image Preview

  Starting with the Mime-Type Validator

  Finishing the Image Validator

  Adding Server Side Upload

  Uploading Files

  Working with the File URL

  Beware of the Spread (...) Operator

  Fetching Images on the Frontend

  Updating Posts with Images

  Wrap Up

  Section Resources

  Adding Pagination

  Module Introduction

  Adding the Pagination Component

  Working on the Pagination Backend

  Connecting the Angular Paginator to the Backend

  Fetching Posts Correctly

  Finishing Touches

  Section Resources

  Adding User Authentication

  Module Introduction

  Adding the Login Input Fields

  Handling User Input

  Adding the Signup Screen

  Creating the User Model

  Creating a New User Upon Request

  Connecting Angular to the Backend

  Understanding SPA Authentication

  Implementing SPA Authentication

  Sending the Token to the Frontend

  Adding Middleware to Protect Routes

  Adding the Token to Authenticate Requests

  Improving the UI Header to Reflect the Authentication Status

  Improving the UI Messages to Reflect the Authentication Status

  Connecting the Logout Button to the Authentication Status

  Redirecting Users

  Adding Route Guards

  Reflecting the Token Expiration in the UI

  Saving the Token in the Local Storage

  Section Resources

  Authorization

  Module Introduction

  Adding a Reference to the Model

  Adding the User ID to Posts

  Protecting Resources with Authorization

  Passing the User ID to the Frontend

  Using the User ID on the Frontend

  Section Resources

  Handling Errors

  Module Introduction

  Testing Different Places to Handle Errors

  The Error Interceptor

  Displaying the Basic Error Dialog

  Adding an Error Dialog

  Returning Error Messages on the Server

  Finishing Touches

  Section Resources

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام