جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Angular 6 (formerly Angular 2) - The Complete Guide

  تولید کننده: Udemy
  Angular 5به سادگی آخرین نسخه Angular 2 است. به جامع ترین و محبوب ترین دوره Angular بپیوندید ، زیرا اکنون زمان شروع کار است! از راه اندازی تا استقرار، این دوره همه موارد را پوشش می دهد!
  4,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش28 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود1.5 گیگابایت
  مدرسMaximilian Schwarzmüller

  پیش نیازها:

  این دوره از ابتدا شروع می شود، شما نه نیاز به دانستن Angular 1 دارید و نه Angular 2!

  این دوره برای چه کسی است؟

  • شما در مورد کامپوننت ها، دستورالعمل ها ، خدمات ، فرم ها ، دسترسی Http ، احراز هویت ، بهینه سازی یک برنامه Angular با ماژول ها و تلفیق آفلاین و موارد دیگر بیشتر خواهید آموخت - و در پایان: نحوه استقرار یک برنامه را خواهید آموخت!

  در این دوره می آموزید:

  • برنامه های وب مدرن، پیچیده، پاسخگو و مقیاس پذیر را با Angular 5 توسعه دهید
  • معماری یک برنامه Angular 5 و نحوه استفاده از آن را کاملاً بفهمید
  • از درک عمیق و جدید خود از اصول Angular 5 استفاده کنید تا به سرعت خود را به عنوان یک توسعه دهنده frontend معرفی کنید
  • با یکی از مدرن ترین چارچوب های جاوا اسکریپت ، برنامه های تک صفحه ای ایجاد کنید.

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم:


  Table of Contents
  1Getting Started
  Course Introduction
  What is Angular?
  Angular vs Angular 2 vs Angular 7
  Project Setup and First App
  Editing the First App
  The Course Structure
  How to get the Most out of the Course
  What is TypeScript?
  A Basic Project Setup using Bootstrap for Styling
  2The Basics
  Module Introduction
  How an Angular App gets Loaded and Started
  Components are Important!
  Creating a New Component
  Understanding the Role of AppModule and Component Declaration
  Using Custom Components
  Creating Components with the CLI & Nesting Components
  Working with Component Templates
  Working with Component Styles
  Fully Understanding the Component Selector
  What is Databinding?
  String Interpolation
  Property Binding
  Property Binding vs String Interpolation
  Event Binding
  Passing and Using Data with Event Binding
  Two-Way-Databinding
  Combining all Forms of Databinding
  Understanding Directives
  Using ngIf to Output Data Conditionally
  Enhancing ngIf with an Else Condition
  Styling Elements Dynamically with ngStyle
  Applying CSS Classes Dynamically with ngClass
  Outputting Lists with ngFor
  Getting the Index when using ngFor
  3Course Project - The Basics
  Project Introduction
  Planning the App
  Setting up the Application
  Creating the Components
  Using the Components
  Adding a Navigation Bar
  Creating a "Recipe" Model
  Adding Content to the Recipes Components
  Outputting a List of Recipes with ngFor
  Displaying Recipe Details
  Working on the ShoppingListComponent
  Creating an "Ingredient" Model
  Creating and Outputting the Shopping List
  Adding a Shopping List Edit Section
  Wrap Up & Next Steps
  4Debugging
  Understanding Angular Error Messages
  Debugging Code in the Browser Using Sourcemaps
  Using Augury to Dive into Angular Apps
  5Components & Databinding Deep Dive
  Module Introduction
  Splitting Apps into Components
  Property & Event Binding Overview
  Binding to Custom Properties
  Assigning an Alias to Custom Properties
  Binding to Custom Events
  Assigning an Alias to Custom Events
  Custom Property and Event Binding Summary
  Understanding View Encapsulation
  More on View Encapsulation
  Using Local References in Templates
  Getting Access to the Template & DOM with @ViewChild
  Projecting Content into Components with ng-content
  Understanding the Component Lifecycle
  Seeing Lifecycle Hooks in Action
  Lifecycle Hooks and Template Access
  Getting Access to ng-content with @ContentChild
  Wrap Up
  6Course Project - Components & Databinding
  Introduction
  Adding Navigation with Event Binding and ngIf
  Passing Recipe Data with Property Binding
  Passing Data with Event and Property Binding (Combined)
  Allowing the User to Add Ingredients to the Shopping List
  7Directives Deep Dive
  Module Introduction
  ngFor and ngIf Recap
  ngClass and ngStyle Recap
  Creating a Basic Attribute Directive
  Using the Renderer to build a Better Attribute Directive
  Using HostListener to Listen to Host Events
  Using HostBinding to Bind to Host Properties
  Binding to Directive Properties
  What Happens behind the Scenes on Structural Directives?
  Building a Structural Directive
  Understanding ngSwitch
  8Course Project – Directives
  Building and Using a Dropdown Directive
  9Using Services & Dependency Injection
  Module Introduction
  Why would you Need Services?
  Creating a Logging Service
  Injecting the Logging Service into Components
  Creating a Data Service
  Understanding the Hierarchical Injector
  How many Instances of Service Should It Be?
  Injecting Services into Services
  Using Services for Cross-Component Communication
  10Course Project - Services & Dependency Injection
  Introduction
  Setting up the Services
  Managing Recipes in a Recipe Service
  Using a Service for Cross-Component Communication
  Adding the Shopping List Service
  Using Services for "Push Notifications"
  Adding Ingredients to Recipes
  Passing Ingredients from Recipes to the Shopping List (via a Service)
  11Changing Pages with Routing
  Module Introduction
  Why do we need a Router?
  Setting up and Loading Routes
  Navigating with Router Links
  Understanding Navigation Paths
  Styling Active Router Links
  Navigating Programmatically
  Using Relative Paths in Programmatic Navigation
  Passing Parameters to Routes
  Fetching Route Parameters
  Fetching Route Parameters Reactively
  An Important Note about Route Observables
  Passing Query Parameters and Fragments
  Retrieving Query Parameters and Fragments
  Practicing and some Common Gotchas
  Setting up Child (Nested) Routes
  Using Query Parameters – Practice
  Configuring the Handling of Query Parameters
  Redirecting and Wildcard Routes
  Outsourcing the Route Configuration
  An Introduction to Guards
  Protecting Routes with canActivate
  Protecting Child (Nested) Routes with canActivateChild
  Using a Fake Auth Service
  Controlling Navigation with canDeactivate
  Passing Static Data to a Route
  Resolving Dynamic Data with the resolve Guard
  Understanding Location Strategies
  Wrap Up
  12Course Project – Routing
  Planning the General Structure
  Setting up Routes
  Adding Navigation to the App
  Marking Active Routes
  Fixing Page Reload Issues
  Child Routes: Challenge
  Adding Child Routing Together
  Configuring Route Parameters
  Passing Dynamic Parameters to Links
  Styling Active Recipe Items
  Adding Editing Routes
  Retrieving Route Parameters
  Programmatic Navigation to the Edit Page
  One Note about Route Observables
  13Understanding Observables
  Module Introduction
  Analysing a Built-in Angular Observable
  Building & Using a First Simple Observable
  Building & Using a Custom Observable from Scratch
  Unsubscribe!
  Where to learn more
  Using Subjects to Pass AND Listen to Data
  Understanding Observable Operators
  Wrap Up
  14Course Project – Observables
  Improving the Reactive Service with Observables (Subjects)
  15Handling Forms in Angular Apps
  Module Introduction
  Why do we Need Angular's Help?
  Template-Driven (TD) vs Reactive Approach
  An Example Form
  TD: Creating the Form and Registering the Controls
  TD: Submitting and Using the Form
  TD: Understanding Form State
  TD: Accessing the Form with @ViewChild
  TD: Adding Validation to check User Input
  TD: Using the Form State
  TD: Outputting Validation Error Messages
  TD: Set Default Values with ngModel Property Binding
  TD: Using ngModel with Two-Way-Binding
  TD: Grouping Form Controls
  TD: Handling Radio Buttons
  TD: Setting and Patching Form Values
  TD: Using Form Data
  TD: Resetting Forms
  Introduction to the Reactive Approach
  Reactive: Setup
  Reactive: Creating a Form in Code
  Reactive: Syncing HTML and Form
  Reactive: Submitting the Form
  Reactive: Adding Validation
  Reactive: Getting Access to Controls
  Reactive: Grouping Controls
  Reactive: Arrays of Form Controls (FormArray)
  Reactive: Creating Custom Validators
  Reactive: Using Error Codes
  Reactive: Creating a Custom Async Validator
  Reactive: Reacting to Status or Value Changes
  Reactive: Setting and Patching Values
  16Course Project – Forms
  Introduction
  TD: Adding the Shopping List Form
  Adding Validation to the Form
  Allowing the Selection of Items in the List
  Loading the Shopping List Items into the Form
  Updating existing Items
  Resetting the Form
  Allowing the the User to Clear (Cancel) the Form
  Allowing the Deletion of Shopping List Items
  Creating the Template for the (Reactive) Recipe Edit Form
  Creating the Form for Editing Recipes
  Syncing HTML with the Form
  Adding Ingredient Controls to a Form Array
  Adding new Ingredient Controls
  Validating User Input
  Submitting the Recipe Edit Form
  Adding a Delete and Clear (Cancel) Functionality
  Redirecting the User (after Deleting a Recipe)
  Adding an Image Preview
  Providing the Recipe Service Correctly
  Deleting Ingredients and Some Finishing Touches
  17Using Pipes to Transform Output
  Introduction & Why Pipes are Useful
  Using Pipes
  Parametrizing Pipes
  Where to learn more about Pipes
  Chaining Multiple Pipes
  Creating a Custom Pipe
  Parametrizing a Custom Pipe
  Example: Creating a Filter Pipe
  Pure and Impure Pipes (or: How to "fix" the Filter Pipe)
  Understanding the "async" Pipe
  18Making Http Requests
  Introduction & How Http Requests Work in SPAs
  Example App & Backend Setup
  Sending Requests (Example: POST Request)
  Adjusting Request Headers
  Sending GET Requests
  Sending a PUT Request
  Transform Responses Easily with Observable Operators (map())
  Using the Returned Data
  Catching Http Errors
  Using the "async" Pipe with Http Requests
  19Course Project – Http
  Introduction
  Setting up Firebase as a Dummy Backend
  Sending PUT Requests to Save Data
  GETting Back the Recipes
  Transforming Response Data to Prevent Errors
  20Authentication & Route Protection in Angular Apps
  Module Introduction
  How Authentication Works in Single-Page-Applications
  Creating a Signup Page and Route
  Setting up the Firebase SDK
  Signing Users Up
  Signin Users In
  Requiring a Token (on the Backend)
  Sending the Token
  Checking and Using Authentication Status
  Adding a Logout Button
  Route Protection and Redirection Example
  Wrap Up
  21Using Angular Modules & Optimizing Apps
  Module Introduction
  The Idea behind Modules
  Understanding the App Module
  Understanding Feature Modules
  Creating a Recipe Feature Module
  Registering Routes in a Feature Module
  Understanding Shared Modules
  Creating a Shared Module
  Creating a Shopping List Feature Module
  Loading Components via Selectors vs Routing
  A Common Gotcha
  Creating the Auth Feature Module
  Understanding Lazy Loading
  Adding Lazy Loading to the Recipes Module
  How Modules and Services Work Together
  Understanding the Core Module
  Creating a Basic Core Module
  Restructuring Services to use the Child Injector
  Using Ahead-of-Time Compilation
  How to use AoT Compilation with the CLI
  Preloading Lazy Loaded Routes
  Wrap Up
  22Deploying an Angular App
  Module Introduction
  Deployment Preparations and Important Steps
  Example: Deploying to AWS S3
  23Bonus: The HttpClient
  Module Introduction
  The Documentation
  Unlocking
  Request Configuration and Response
  Requesting Events
  Settings Headers
  Http Parameters
  Progress
  Interceptors
  Modifying Requests in Interceptors
  Multiple Interceptors
  Wrap Up
  24Bonus: Working with NgRx in our Project
  Module Introduction
  State Challenges
  Getting Started with Reducers
  Adding Actions
  Finishing the First Reducer
  Registering the Application Store
  Selecting Data from State
  Dispatch Actions
  More Actions and Adding Ingredients
  Dispatching Update and Deleting Shopping List Actions
  Expanding App State
  Editing the Shopping-List via NgRx
  Managing all Relevant State
  Authentication and Side Effects – Introduction
  Setting up the Auth Store Files
  The Reducer
  Adding Reducer Logic & Actions
  Adjusting the App Module Setup
  Using Authentication
  Dispatch Actions
  Getting State Access in Http Interceptor
  Handling the Auth Token
  Only React to Actions Once via take(1)
  A Closer Look at Effects
  Auth Effects and Actions
  Effects - How they Work
  Adding Auth Signup
  Adding Auth Signin
  Navigation as a Side Effect
  Handling Logout via NgRx
  Additional Fixes
  Redirecting Upon Logout
  What's Next?
  The Router Store Package
  Store Devtools
  Lazy Load and Dynamic Injection
  Adding Recipe Actions
  Adding Recipe Reducers
  Dispatching and Selecting State
  Viewing and Deleting Recipes via NgRx
  Editing and Updating Recipes via NgRx
  Recipes Side Effects - Fetching from Server
  Recipes Side Effects - Storing Recipes on Server
  Cleaning Up
  Wrap Up
  25Bonus: Angular Universal
  Module Introduction
  A Look at the Prequisites
  Creating the Server Main File (main.server.ts)
  Working on the tsconfig Configuration
  Handling SSR as a New App (in .angular-cli.json)
  Creating the Server
  Wrap Up
  26Angular Animations
  Introduction
  Setting up the Starting Project
  Animations Triggers and State
  Switching between States
  Transitions
  Advanced Transitions
  Transition Phases
  The "void" State
  Using Keyframes for Animations
  Grouping Transitions
  Using Animation Callbacks
  27A Basic Introduction to Unit Testing in Angular Apps
  Introduction
  Why Unit Tests?
  Analysing the Testing Setup (as created by the CLI)
  Running Tests (with the CLI)
  Adding a Component and some fitting Tests
  Testing Dependencies: Components and Services
  Simulating Async Tasks
  Using "fakeAsync" and "tick"
  Isolated vs Non-Isolated Tests
  28Course Roundup
  Course Roundup
  29Custom Project & Workflow Setup
  Introduction
  Initializing the Project
  Setting up the Basic Project Files
  Installing the Core Dependencies
  Filling the Project Files with Some Life
  index.html & Polyfills
  Installing Development Dependencies
  Setting up a Development Workflow
  Finishing & Using the Development Workflow
  Setting up a Production Workflow
  Adding Types & Fixing Bugs
  Finishing Touches
  Related titles

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام