جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود The Complete JavaScript Course 2019: Build Real Projects

  تولید کننده: Udemy
  استاد جاوا اسکریپت بشو با کاملترین دوره! پروژه ها ، چالش ها ، آزمونها ، JavaScript ES6 + ، OOP ، AJAX ، صفحه وب
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش27 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود12 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • برای گذراندن این دوره هیچ تجربه کد نویسی لازم نیست! من شما را از مبتدی تا متخصص می برم!
  • در هر رایانه و سیستم عامل کار خواهد کرد - Windows، macOS یا Linux. ما ویرایشگر متن شما را تنظیم می کنیم.
  • درک اساسی از HTML و CSS یک چیز اضافی است ، اما نه ضروری! این دوره شامل یک دوره سقوط 5 دقیقه ای با HTML و CSS است.

  این دوره برای چه کسی است؟

  • اگر می خواهید درک عمیقی از محبوب ترین زبان برنامه نویسی در جهان کسب کنید: JavaScript: این دوره را طی کنید.
  • اگر دوره های دیگر JavaScript را گذرانده اید ، فقط در این دو صورت این دوره را بگذرانید: 1) هنوز جاوا اسکریپت را درک نمی کنید  یا 2) هنوز به کد برنامه های دنیای واقعی اطمینان ندارید. در این دو حالت این دوره برای شما مناسب است!
  • اگر علاقه دارید از کتابخانه ها/چارچوب های محبوب مانند React ، ngular یا Node استفاده کنید ، این دوره را طی کنید.
  • اگر می خواهید با برنامه نویسی به طور کلی شروع کنید این دوره را طی کنید: JavaScript یک زبان عالی برای یادگیری نحوه رمزگذاری است.

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  1. Welcome to This Course
   READ BEFORE YOU START!
   Get My Best Design and Coding Resources
   Setting up Our Tools: Brackets and Google Chrome
  2. JavaScript Language Basics :
   Section Intro
   Download the Code
   Introduction to JavaScript
   Getting Started with JavaScript
   Variables and Data Types
   Variable Mutation and Type Coercion
   Operators
   If / else Statements
   Boolean Logic and Switch Statements
   Coding Challenge 1
   Coding Challenge 1: Solution
   Functions
   Statements and Expressions
   Arrays
   Objects and Properties
   Objects and Methods
   Loops and Iteration
   Coding Challenge 2
   Coding Challenge 2: Solution
   Important Note: ES5, ES6 / ES2015 and ES2016
  3. How JavaScript Works Behind the Scenes :
   Section Intro
   Download the Code
   How Our Code Is Executed: JavaScript Parsers and Engines
   Execution Contexts and the Execution Stack
   Execution Contexts in Detail: Creation and Execution Phases and Hoisting
   Hoisting in Practice
   Scoping and the Scope Chain
   The 'this' Keyword
   The 'this' Keyword in Practice
  4. JavaScript in the Browser: DOM Manipulation and Events :
   Section Intro
   Download the Code
   The DOM and DOM Manipulation
   5-Minute HTML and CSS Crash Course
   Project Setup and Details
   First DOM Access and Manipulation
   Events and Event Handling: Rolling the Dice
   Updating Scores and Changing the Active Player
   Implementing Our 'Hold' Function and the DRY Principle
   Creating a Game Initialization Function
   Finishing Touches: State Variables
   Coding Challenge 3
   Coding Challenge 3: Solution, Part 1
   Coding Challenge 3: Solution, Part 2
   Coding Challenge 3: Solution, Part 3
  5. Advanced JavaScript: Objects and Functions :
   Section Intro
   Download the Code
   Everything Is an Object: Inheritance and the Prototype Chain
   Creating Objects: Function Constructors
   The Prototype Chain in the Console
   Creating Objects: Object.create
   Primitives vs. Objects
   First Class Functions: Passing Functions as Arguments
   First Class Functions: Functions Returning Functions
   Immediately Invoked Function Expressions (IIFE)
   Closures
   Bind, Call and Apply
   Coding Challenge 4
   Coding Challenge 4: Solution, Part 1
   Coding Challenge 4: Solution, Part 2
  6. Putting It All Together: The Budget App Project :
   Section Intro
   Download the Code
   Project Setup and Details
   Project Planning and Architecture: Step 1
   Implementing the Module Pattern
   Setting up the First Event Listeners
   Reading Input Data
   Creating an Initialization Function
   Creating Income and Expense Function Constructors
   Adding a New Item to Our Budget Controller
   Adding a New Item to the UI
   Clearing Our Input Fields
   Updating the Budget: Controller
   Updating the Budget: Budget Controller
   Updating the Budget: UI Controller
   Project Planning and Architecture: Step 2
   Event Delegation
   Setting up the Delete Event Listener Using Event Delegation
   Deleting an Item from Our Budget Controller
   Deleting an Item from the UI
   Project Planning and Architecture: Step 3
   Updating the Percentages: Controller
   Updating the Percentages: Budget Controller
   Updating the Percentages: UI Controller
   Formatting Our Budget Numbers: String Manipulation
   Displaying the Current Month and Year
   Finishing Touches: Improving the UX
   We’ve Made It! Final Considerations
  7. Next Generation JavaScript: Intro to ES6 / ES2015 :
   Section Intro
   Download the Code
   What's new in ES6 / ES2015
   Variable Declarations with let and const
   Blocks and IIFEs
   Strings in ES6 / ES2015
   Arrow Functions: Basics
   Arrow Functions: Lexical 'this' Keyword
   Destructuring
   Arrays in ES6 / ES2015
   The Spread Operator
   Rest Parameters
   Default Parameters
   Maps
   Classes
   Classes with Subclasses
   Coding Challenge 5
   Coding Challenge 5: Solution
   How to use ES2015 / ES6 Today!
  8. Asynchronous JavaScript: Promises, Async/Await and AJAX :
   An Example of Asynchronous JavaScript
   Understanding Asynchronous JavaScript: The Event Loop
   The Old Way: Asynchronous JavaScript with Callbacks
   From Callback Hell to Promises
   From Promises to Async/Await
   AJAX and APIs
   Making AJAX Calls with Fetch and Promises
   Making AJAX Calls with Fetch and Async/Await
  9. Modern JavaScript: Using ES6, NPM, Babel and Webpack :
   Project Overview
   An Overview of Modern JavaScript
   A Brief Introduction to the Command Line
   A Modern Setup: Installing Node.js and NPM
   A Modern Setup: Configuring Webpack
   A Modern Setup: The Webpack Dev Server
   A Modern Setup: Babel
   Planning our Project Architecture with MVC
   How ES6 Modules Work
   Making our First API Calls
   Building the Search Model
   Building the Search Controller
   Building the Search View - Part 1
   Building the Search View - Part 2
   Rendering an AJAX Loading Spinner
   Implementing Search Results Pagination
   Building the Recipe Model - Part 1
   Building the Recipe Controller
   Building the Recipe Model - Part 2
   Building the Recipe View - Part 1
   Building the Recipe View - Part 2
   Updating Recipe Servings
   Building the Shopping List Model
   Building the Shopping List View
   Building the Shopping List Controller
   Building the Likes Model
   Building the Likes Controller
   Building the Likes View
   Implementing Persistent Data with localStorage
   Wrapping up: Final Considerations
  10. Final Course Exam: 30 Questions to Test Your JavaScript Knowledge :
   Some Considerations Before You Start
   30 Questions to Test Your JavaScript Knowledge
   30 questions
  11. Conclusion :
   Where to Go from Here
   Be the First to Know About New Course Launches!
  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام