جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Lecturio Emergency Medicine

  تولید کننده: Lecturio
  طب اورژانس
  4,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش19 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیLecturio
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود5 گیگابایت
  مدرسJulianna Jung, MD, FACEP, Sharon Bord, MD

  دانستن در مورد طب اورژانس مهم است. این سخنرانی اطلاعاتی را ارائه می دهد که باعث تقویت درک اساسی شما از زخم ها و مراقبت از زخم ، سم شناسی و مدیریت تروما از جمله موضوعات دیگر می شود.

  Abdominal Aortic Aneurysm (AAA)- Signs & Symptoms – Online Lecture
  Abdominal Pain- Diagnosis – Online Emergency Medicine Lecture
  Abdominal Pain- Examination – Online Emergency Medicine Lecture
  Abdominal Pain- Signs & Symptoms – Emergency Medicine Lecture
  Appendicitis – Online Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  Appendicitis- Diagnosis – Online Emergency Medicine Lecture
  Appendicitis- Management & Prognosis –Emergency Medicine
  Approach to Abdominal Pain – Online Emergency Medicine Lecture
  Biliary Disease- Definitions – Online Emergency Medicine Lecture
  Biliary Disease- Diagnosis – Online Emergency Medicine Lecture
  Biliary Disease- Management – Online Emergency Medicine Lecture
  Biliary Tract Disease – Online Emergency Medicine Lecture
  Cervicitis & Urethritis – Online Emergency Medicine Lecture
  Ectopic Pregnancy – Online Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  Ectopic Pregnancy- Diagnosis – Online Emergency Medicine Lecture
  Ectopic Pregnancy- Examination – Online Emergency Medicine Lecture
  Ectopic Pregnancy- Management – Online Emergency Medicine Lecture
  Epididymitis – Online Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  Gastrointestinal Bleeding (GI Bleed) – Emergency Medicine Lecture
  GI Bleed- Examination & Diagnosis – Emergency Medicine Lecture
  GI Bleed- Management – Online Emergency Medicine Lecture
  GI Bleed- Signs & Symptoms – Emergency Medicine Lecture
  Large Bowel Obstruction (LBO) – Online Emergency Medicine Lecture
  Large Bowel Obstruction (LBO)- Management – Emergency Medicine
  Mesenteric Ischemia – Online Emergency Medicine Lecture
  Mesenteric Ischemia- Complications – Emergency Medicine Lecture
  Mesenteric Ischemia- Diagnosis – Emergency Medicine Lecture
  Mesenteric Ischemia- Epidemiology – Emergency Medicine Lecture
  Mesenteric Ischemia- Examination – Emergency Medicine Lecture
  Mesenteric Ischemia- Management – Emergency Medicine Lecture
  Ovarian Torsion – Online Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  Ovarian Torsion- Examination & Management – Emergency Medicine
  Pelvic Inflammatory Disease – Online Emergency Medicine Lecture
  Perforated Viscous – Online Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  Perforated Viscus- Diagnosis – Online Emergency Medicine Lecture
  Perforated Viscus- Examination – Online Emergency Medicine Lecture
  Perforated Viscus- Management – Online Emergency Medicine Lecture
  SBO Management – Online Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  SBO- Examination & Diagnosis – Online Emergency Medicine Lecture
  Small Bowel Obstruction (SBO) – Online Emergency Medicine Lecture
  Testicular Torsion – Online Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  Testicular Torsion- Examination & Management – Emergency Medicine
  Trichomoniasis – Online Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  Acute Coronary Syndromes (ACS)- ECG & Risk Patients
  Acute Coronary Syndromes (ACS)- Treatment and Assessment
  Aortic Dissection- History & Classic Findings – Emergency Medicine
  Aortic Dissection- Incidence & Risk Factors – Emergency Medicine
  Aortic Dissection- Surgery & Medication – Emergency Medicine
  Aortic Dissection- Surgical Alternatives & Care Pathway
  Asystole – Online Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  Bradyarrhythmias- Definition & Types – Emergency Medicine
  Bradyarrhythmias- Management – Emergency Medicine
  Bradyarrhythmias- Three Degrees of AV-Block – Emergency Medicine
  Cardiac Arrest- High-quality CPR – Emergency Medicine Lecture
  Cardiac Arrest- Initial Assessment – Emergency Medicine Lecture
  Cardiac Arrest- Management after CPR – Emergency Medicine Lecture
  Chest Pain- Additional Tests – Emergency Medicine Lecture
  Chest Pain- Definition & Examination – Emergency Medicine Lecture
  Chest Pain- Physical Exam & History – Emergency Medicine Lecture
  Epinephrine and Amiodarone – Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT) – Emergency Medicine
  Pulseless Electrical Activity (PEA) – Emergency Medicine
  Pulseless Electrical Activity (PEA)- Treatment and Interventions
  Shock- Definition & Determinations – Emergency Medicine
  Shock- General Management – Online Emergency Medicine Lecture
  Shock- Pathophysiology & Clinical Definition – Emergency Medicine
  Shock- Sources & Diagnosis – Online Emergency Medicine Lecture
  Shock- Types & Clinical Manifestations – Emergency Medicine
  Unstable Tachyarrhythmia & Rhythm Identification – Emergency Medicine
  Ventricular Fibrillation_Tachycardia – Emergency Medicine Lecture
  Ventricular Tachycardia (VT) & Supraventricular Tachycardia (SVT)
  Ventricular Tachycardia (VT)- Treatment & Atrial Flutter
  ABC Assessment
  D Assessment & DDx (differential) of consequence
  Emergency Medicine Patient Presentation- Organization
  Emergency Medicine Patient Presentation- Relevant Factors
  Pathophysiology, Physical Exam & Diagnosis
  Treatment – Emergency Medicine Lecture
  Emergency Medicine- Hyperglycemic Hyperosmolar State (HHS)
  Hyperglycemia- Diagnosis & Management – Emergency Medicine Video
  Hyperkalemia- Etiology & EKG – Online Emergency Medicine Video
  Hyperkalemia- Treatment – Online Emergency Medicine Lecture
  Hyperthyroidism- Exam, Symptoms, Diagnosis & Thyrotoxicosis
  Hypo- and Hyperglycemia- Diabetic States – Online Lecture
  Hypoglycemia- Treatment – Online Emergency Medicine Lecture
  Hypothyroidism- Symptoms, Diagnosis & Treatment - Lecturio
  Thyroid Emergencies – Endocrine & Electrolyte Emergency Video
  Acute Ischemic Stroke (AIS) – Online Emergency Medicine Lecture
  Acute Ischemic Stroke- Diagnosis – Emergency Medicine - Lecturio
  Acute Ischemic Stroke- Examination – Emergency Medicine
  Acute Ischemic Stroke- Management – Emergency Medicine - Lecturio
  Acute Ischemic Stroke- Signs and Symptoms – Emergency Medicine
  Altered Mental Status (AMS) – Online Emergency Medicine Lecture
  Altered Mental Status (AMS)- Common Causes – Emergency Medicine
  Altered Mental Status (AMS)- First Steps – Emergency Medicine
  Altered Mental Status (AMS)- History – Emergency Medicine
  Altered Mental Status (AMS)- Management – Emergency Medicine
  Cluster Headache – Online Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  Headache – Online Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  Meningitis and Encephalitis – Online Emergency Medicine Lecture
  Meningitis and Encephalitis- Diagnosis – Emergency Medicine
  Meningitis and Encephalitis- Examination – Emergency Medicine
  Meningitis and Encephalitis- Management & Prophylaxis - Lecturio
  Methods of Suicide – Online Emergency Medicine Lecture
  Migraine- Management – Online Emergency Medicine Lecture
  Migraine- Presentation & Diagnosis – Emergency Medicine Lecture
  Secondary Headache – Online Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  Seizure- Diagnosis – Online Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  Seizure- Examination – Online Emergency Medicine Lecture
  Seizure- Management – Online Emergency Medicine Lecture
  Seizures – Online Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  Seizures- Pathophysiology – Online Emergency Medicine Lecture
  Spontaneous Intracerebral Hemorrhage (ICH) – Emergency Medicine
  Spontaneous Intracerebral Hemorrhage (ICH)- Management - Lecturio
  Spontaneous Intracerebral Hemorrhage- Examination & Diagnosis
  Subarachnoid Hemorrhage (SAH) – Online Emergency Medicine Lecture
  Subarachnoid Hemorrhage (SAH)- Diagnosis – Emergency Medicine
  Subarachnoid Hemorrhage (SAH)- Management – Emergency Medicine
  Suicidal Patient – Online Emergency Medicine Lecture - Lecturio
  Suicidal Patients- Diagnosis – Online Emergency Medicine Lecture
  Suicidal Patients- Documentation & Disposition – Emergency Medicine
  Suicidal Patients- Management – Online Emergency Medicine Lecture
  Respiratory Distress- ABC Assessment – Emergency Medicine Lecture
  Acute Pulmonary Edema (ACE)- Management
  Case Study- Shortness of Breath
  Emergency Department Work Up- APE & CHF
  Obstructive Lung Diseases- Diagnosis
  Obstructive Lung Diseases- Etiology & Pathology
  Obstructive Lung Diseases- Management
  Obstructive Lung Diseases- Signs & Symptoms
  PE- Examination
  PE- PERC Rule & Calculating Risk
  PE- Signs & Symptoms
  Pneumonia & Pulmonary Infections- Examination
  Pneumonia & Pulmonary Infections- Management
  Pneumonia & Pulmonary Infections- Prognosis
  Pneumonia and Pulmonary Infections- Etiology
  Pneumonia and Pulmonary Infections- Signs & Symptoms
  Pulmonary Edema- Underlying Cause
  Pulmonary Embolism (PE)- Imaging Studies
  Pulmonary Embolism (PE)- Management
  Pulmonary Embolism- Diagnosis
  Respiratory Distress- Diagnosis – Online Emergency Medicine Video
  Respiratory Distress- Differentiation of Consequences
  Respiratory Distress- Examination – Online Medical Lecture
  Respiratory Distress- Management – Emergency Lecture - Lecturio
  What is a Pulmonary Edema
  Accidental Hypothermia- Management – Emergency Medicine Lecture
  Accidental Hypothermia- Symptoms – Emergency Medicine Lecture
  Acetaminophen (Paracetamol) Overdose – Online Emergency Medicine
  Anaphylaxis- Diagnosis, Pathophysiology & Symptoms
  Anaphylaxis- Management & Disposition – Emergency Medicine
  Burns- Clinical Estimation – Online Emergency Medicine Lecture
  Circumferential Burns & Cyanide Poisoning – Emergency Medicine
  Classical Heatstroke- Symptoms & Management – Emergency Medicine
  Drowning- Epidemiology, Pathology & Diagnosis – Emergency Medicine
  Drowning- Management – Online Emergency Medicine Lecture
  Exertional Heatstroke- Symptoms & Management – Emergency Medicine
  Frostbite- Management – Online Emergency Medicine Lecture
  Frostbite- Symptoms – Online Emergency Medicine Lecture
  General Burn Care – Online Emergency Medicine Lecture
  Heat & Thermoregulation – Online Emergency Medicine Lecture
  Heat Loss Mechanisms – Online Emergency Medicine Lecture
  Major Burns- ABC Management – Online Emergency Medicine Lecture
  Poisoning and Toxidromes – Online Emergency Medicine Lecture
  Poisoning- Case Studies – Online Emergency Medicine Lecture
  Total Body Surface Area (TBSA) & Volume Resuscitation - Lecturio
  Toxidrome- Sympathomimetic, Anticholinergic, Cholinergic, etc.
  Abdominal Injuries & Hemorrhagic Shock- Primary Survey Circulation
  Approach to Multi Trauma Patients – Emergency Medicine Lecture
  Cerebral Edema – Online Emergency Medicine Lecture
  Cervical Spine Injury – Online Emergency Medicine Lecture
  Children under 16- PECARN & Traumatic Brain Injury (TBI)
  Circulation, Disability & Exposure – Emergency Medicine
  E-FAST Exam- RUQ, LUQ, Bladder & Pericardial View - Lecturio
  Epidural Hematoma & Subdural Hematoma – Emergency Medicine
  Extremity Injuries Principle #1- H&P Predicts Diagnosis - Lecturio
  Extremity Injuries Principle #2- Assessment of Neurovascular Status
  Extremity Injuries Principle #3 & #4- X-ray & Safe Disposition
  Extremity Injuries Principle #5- Complications – Emergency Medicine
  Head CT- Canadian Criterias & Rules – Emergency Medicine
  Hemorrhagic Shock- Diagnosis – Online Emergency Medicine Lecture
  Hemorrhagic Shock- Locate the Blood & Perform E-FAST Exam
  Hemorrhagic Shock- Management – Online Emergency Medicine Lecture
  Intracranial Pressure (ICP) and Blood Pressure- Interventions
  Major Head Injury- Glasgow Coma Scale (GCS) – Emergency Medicine
  Massive Hemothorax – Online Emergency Medicine Lecture
  Minor Head Injury- Epidemiology & Examination – Emergency Medicine
  Open Pneumothorax & Flail Chest – Emergency Medicine Lecture
  Primary Survey, Airway & Breathing – Emergency Medicine
  Tension Pneumothorax – Online Emergency Medicine Lecture
  Tension Pneumothorax- Needle Decompression & Other Treatments
  Thoracic Injuries- Breathing – Online Emergency Medicine Lecture
  Traumatic Subarachnoid & Intraparenchymal Hemorrhage
  Ultrasound of the Lungs – Online Emergency Medicine Lecture

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام